Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 25.06.02 / Powrót

Dlaczego Konwent Seniorów nie zajmie się niedopełnieniem przez byłą Radę Ministrów obowiązków konstytucyjnych, przez co 2 lata po wejściu w życie Konstytucji straciły moc prawną wszystkie uchwały, zarządzenia i rozporządzenia a więc RP stała się państwem bez prawa wykonawczego - też Panowie uważacie, że nie ma podstaw do postawienia rządu Pana Buzka pod Trybunał Stanu jak Pan Miller, czy boicie się, że i Was to może spotkać.

Zgodnie z Konstytucją (art. 241, ust. 6), Rada Ministrów powinna w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy zasadniczej ustalić, które z uchwał Rady Ministrów oraz zarządzeń ministrów lub innych organów administracji rządowej podjęte lub wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji wymagają zastąpienia ich przez rozporządzenia wydane na podstawie upoważnienia ustawy, której projekt w odpowiednim czasie Rada Ministrów także powinna przedstawić Sejmowi. Rząd Jerzego Buzka, wbrew temu co Pan pisze, wywiązał się z tego obowiązku, a Sejm również zrobił co do niego należało. W rezultacie uchwalone zostały dwie tzw. ustawy czyszczące: z 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 120/2000, poz. 1268) oraz z 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony...(tytuł jest b. długi, obejmuje swoim zakresem wszystkie służby mundurowe - Dz. U. 2001 nr 81, poz. 877). W pierwszej z tych ustaw jest zapis, iż do dnia 31 grudnia 2001 r. Rada Ministrów ogłosi w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" wykaz aktów prawnych, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r. , ponieważ zostały wydane bez upoważnienia ustawowego. Z tego obowiązku rząd - już obecny - również się wywiązał - obwieszczenie w tej sprawie ukazało się w MP z 2001 r. nr 47, poz. 782. Nie wszystkie akty wykonawcze, o których mowa w ustawach czyszczących, zostały do tej pory wydane, nie oznacza to jednak, że Polska pozostaje bez prawa wykonawczego. W obu tych ustawach znajduje się bowiem zapis, iż akty wydane na podstawie wcześniejszych upoważnień ustawowych zachowują moc do czasu ich zastąpienia przez nowe, a termin tego zastąpienia nie jest określony. Jeśli zatem można w tym kontekście mówić o jakimś problemie, to jest nim tempo, w jakim rząd i poszczególni ministrowie są w stanie wypełnić wszystkie zapisy przywołanych ustaw. Ani Trybunał Stanu, ani Konwent Seniorów nie są jednak w tym wypadku organami, które mogłyby i powinny w tej sprawie interweniować.Powrót do "Forum" / Do góry