Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 31.01.03 / Powrót

Panie Marszałku! Co to jest traktat akcesyjny? Proszę o obszerną wypowiedź na temat tego terminu.

Traktat jest przełożeniem na język prawny wyników zakończonych negocjacji z UE. Znajdą się w nim zapisy o zasadach i warunkach naszego członkostwa w Unii Europejskiej, stąd tak ważne jest czuwanie, aby wszystkie wyniki negocjacji zostały w nim zamieszczone i właściwie sformułowane. W sensie formalnym Traktat akcesyjny jest umową międzynarodową zawieraną pomiędzy dotychczasowymi a nowymi państwami członkowskimi. Stroną Traktatu nie są ani Wspólnoty, ani też Unia Europejska, lecz poszczególne kraje. Do Traktatu akcesyjnego mają więc, podobnie jak do pozostałych umów międzynarodowych, zastosowanie przepisy Konwencji wiedeńskiej w sprawie traktatów. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, który wprowadził istotną modyfikację procedury dochodzenia do członkostwa, przedmiotem Traktatu akcesyjnego są warunki przyjęcia i wynikające z niego dostosowanie dotychczasowych traktatów. Zapisy te są zamieszczone w Traktacie o przystąpieniu (zwanym Traktatem akcesyjnym) - będącym zwięzłym dokumentem złożonym z preambuły i kilku artykułów stwierdzających przystąpienie nowych członków, oraz w Akcie o warunkach przystąpienia (tzw. Akt akcesyjny), który stanowi część składową Traktatu akcesyjnego i zawiera zasady przystąpienia do Unii, wynikające z rozszerzenia zmiany w prawie wspólnotowym, okresy przejściowe. Tak więc poprzez postanowienia Aktu akcesyjnego do dorobku prawnego Wspólnot Europejskich zostaną również wprowadzone rozwiązania stałe i środki przejściowe, które są wynikiem zakończonych negocjacji. Wspomnieć należy także o Akcie końcowym, który wprawdzie nie stanowi części składowej Traktatu, a w związku z tym nie jest źródłem prawa pierwotnego, ale zawiera szereg oświadczeń dotychczasowych i nowych państw członkowskich. Ze względu na zasięg tego rozszerzenia Traktat o przystąpieniu Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej będzie umową niezwykle złożoną. Traktat zostanie podpisany przez 25 państw. Zakres tej umowy obejmie całe aquis. Zostanie sporządzony w 22 językach, czyli wszystkich językach urzędowych obecnych i nowych państw członkowskich. Komisarz Verheugen powiedział kiedyś wręcz, iż będzie to najbardziej kompleksowa umowa międzynarodowa zawarta do tej pory.

Powrót do "Forum" / Do góry