Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 21.02.03 / Powrót

Czy prawo Unii przewiduje możliwość wystąpienia lub usunięcia z Uniijednego z państw członkowskich?

Prawo Unii nie przewiduje procedury wystąpienia państwa członkowskiego.Także dotychczas zawierane przez państwa członkowskie traktaty akcesyjne z nowymi członkami Unii Europejskiej nie zawierają postanowień dotyczących tej kwestii. Nie zawierają także zakazu takiego zachowania się państwa - strony, a więc zastosowanie znajdują tu ogólne zasady prawa międzynarodowego, a przede wszystkim Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 1969 roku. Konwencja ta przewiduje trzy możliwości wycofania się z zawartej wcześniej umowy międzynarodowej: po pierwsze na podstawie postanowień samej umowy, po drugie za zgodą pozostałych stron i po trzecie mocą jednostronnej decyzji państwa zainteresowanego rozwiązaniem umowy, w ściśle określonych Konwencją przypadkach. Ponadto Konwencja ta dopuszcza jako powód rozwiązania umowy lub możliwość domagania się uznania jej za wygasłą tzw. nadzwyczajną zmianę okoliczności (clausula rebus sic stantibus) w przypadku, gdy zmiana ta jest zasadnicza, nie była przewidziana przez strony przy podpisywaniu umowy, istnienie okoliczności, które uległy zmianie stanowiło istotną podstawę zgody stron na związanie się umową, a ponadto skutkiem zmiany okoliczności jest radykalne przekształcenie zakresu obowiązków, jakie na podstawie zawartej umowy strony mają wypełnić. Brak też jest możliwości wykluczenia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej.

Powrót do "Forum" / Do góry