Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 18.04.03 / Powrót

Szanowny Panie Marszałku! Swego czasu na tym forum mówił Pan o możliwości wyjścia z Unii Europejskiej na podstawie Konwencji Wiedeńskiej z 1969 roku, chciałbym zapytać kto może podjąć decyzję o wyjściu z Unii? Społeczeństwo? Parlament? Premier? Czy może Prezydent, który ratyfikuje międzynarodowe traktaty?

Przypomnę, że prawo Unii nie przewiduje procedury wystąpienia państwa członkowskiego. Także dotychczas zawierane przez państwa członkowskie traktaty akcesyjne z nowymi członkami Unii Europejskiej nie zawierają postanowień dotyczących tej kwestii. Nie zawierają także zakazu takiego zachowania się przez państwa-strony i dlatego zastosowanie znajdują tu ogólne zasady prawa międzynarodowego, a przede wszystkim Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 1969 roku. To się jednak zmieni. W opracowywanej przez Konwent Europejski przyszłej konstytucji europejskiej będą określone warunki, zasady i procedury, na których podstawie będzie można z Unii wystąpić. Konwencja Wiedeńska przewiduje trzy możliwości wycofania się z zawartej wcześniej umowy międzynarodowej: po pierwsze na podstawie postanowień samej umowy (co w tym wypadku nie ma miejsca), po drugie za zgodą pozostałych stron i po trzecie mocą jednostronnej decyzji państwa zainteresowanego rozwiązaniem umowy, w ściśle określonych Konwencją przypadkach. Ponadto Konwencja ta dopuszcza jako powód rozwiązania umowy lub możliwość domagania się uznania jej za wygasłą tzw. nadzwyczajną zmianę okoliczności (clausula rebus sic stantibus) w przypadku, gdy zmiana ta jest zasadnicza, nie była przewidziana przez strony przy podpisywaniu umowy, istnienie okoliczności, które uległy zmianie stanowiło istotną podstawę zgody stron na związanie się umową, a ponadto skutkiem zmiany okoliczności jest radykalne przekształcenie zakresu obowiązków, jakie na podstawie zawartej umowy strony mają wypełnić. Kto mógłby ze strony polskiej postanowić o wystąpieniu Polski z Unii? Procedura powinna być analogiczna z procedurą wstępowania, a więc decyzję - jeśli byłaby ona uzasadniona i możliwa w świetle prawa międzynarodowego - powinno podjąć społeczeństwo, zgodnie z Konstytucją RP i Ustawą o referendum krajowym.

Powrót do "Forum" / Do góry