Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 10.06.03 / Powrót

Czy Polsce wystarczy funduszy na płacenie kar nałożonych przez Trybunał w Strasburgu z powodu niedostosowania polskiego sądownictwa do standardów unijnych.

Zabawnie postawione pytanie przyniosło ze sobą ważny problem. Skargi składane przez obywateli polskich do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oparte są najczęściej na zarzucie złamania art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Artykuł ten stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego postępowania sądowego odbywającego się "w rozsądnym terminie". Dlatego też zdarza się, że Rzeczpospolita przegrywa przed Trybunałem na skutek opieszałości polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednakże ta opieszałość nie wynika ze złej woli sędziów czy też zbyt skomplikowanych procedur prawnych, lecz przepełnienia sądów. Przyczyna takiego stanu jest jak zwykle bardzo prozaiczna: brak środków na nowe etaty sędziowskie. W ostatnich latach sporo jednak zmieniło się na lepsze. Natomiast jeśli chodzi o możliwość wyczerpania się środków w budżecie na odszkodowania to pragnę uspokoić, że takie zjawisko nie nastąpi. Fundusze na taką ewentualność zapisane są w rezerwie celowej. Natomiast nigdy nie jest tak, że jednego dnia następuje orzeczenie a drugiego następuje spłata nałożonej na państwo kary. Wydając wyrok Trybunał określa czas (najczęściej trzy miesiące) w jakim państwo obowiązane jest do wypłaty rekompensaty. Analizy pozwalają na szacunkowe określenie wysokości ewentualnych odszkodowań oraz utworzenie w projekcie budżetu na kolejny rok rezerwy celowej o odpowiedniej wielkości. Pieniądze wydatkowane są na zasądzone przez Trybunał Praw Człowieka odszkodowania aczkolwiek część środków jest zarezerwowana na mogące dopiero się pojawić. Jednak gdy zasądzone odszkodowania przewyższają kwotę przewidzianą na ten cel w rezerwie budżetowej, zaś termin wyznaczony przez Trybunał nie pozwala na przerzucenie zobowiązania na kolejny rok budżetowy, państwo może zwrócić się do Trybunału o przedłużenie terminu wypłaty rekompensaty. Wiąże się to jednak ze zwiększeniem kwoty do wypłaty o ustawowe odsetki. Mimo wszystko proszę się nie martwić. Zawalenie się konstrukcji budżetu z powodu odszkodowań raczej nam nie grozi.

Powrót do "Forum" / Do góry