Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 14.01.04 / Powrót

Czy mógłby mi Pan wyjaśnić, w jaki sposób w świetle przepisów o mobbingu, pracodawca ma dokonywać negatywnej oceny pracy zawodowej pracowników, aby nie narażać się na zarzut naruszenia art. 94 ze znaczkiem 3 kodeksu pracy? Czy w tym kontekście nie obawia się Pan, że powyższe przypisy, zamiast chronić pracowników faktycznie nękanych przez pracodawców, w rzeczywistości nie staną się narzędziem wykorzystywanym przez osoby zwalniane z pracy, z uwagi na ich niską przydatność zawodową?

Nie sądzę, aby przepisy o mobbingu uniemożliwiały dokonywanie negatywnej oceny pracy zawodowej pracowników przez pracodawców. Zgodnie z ustawą, "mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników". Słowa "uporczywym" i "długotrwałym" wydają mi się tu kluczowe, ponieważ ocena pracy ma na ogół charakter okresowy. Nie można jednak wykluczyć, iż może być ona niesprawiedliwa i nosić znamiona właśnie mobbingu - z rozpoznania inspekcji pracy oraz sygnałów napływających także do Sejmu wynika, że takie rzeczy się zdarzają. Regulacje dotyczące mobbingu czy też dyskryminacji w pracy mają z natury rzeczy charakter nie do końca wymierny. Ich przedmiotem są zjawiska, zachowania, do których nie da się przyłożyć jakichś obiektywnych miar, dlatego przy tego typu normach ustawodawca pozostawia szerokie pole do dokonywania własnych ocen sądom pracy, które rozstrzygają wszystkie spory z tego zakresu. Dopiero ukształtowanie się pewnej linii orzeczniczej, zwłaszcza, gdy okazuje się ona rozbieżna z wolą ustawodawcy, może stać się podstawą do doprecyzowania albo skorygowania przepisów.

Powrót do "Forum" / Do góry