Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 18.03.04 / Powrót

Od czego zależy polska składka do kasy Unii?

Najpierw trzeba sobie wyjaśnić, co to jest "kasa Unii", bo inaczej odpowiedź może być niejasna. Otóż, składają się na nią trzy rodzaje dochodów. Po pierwsze, są to środki pochodzące z ceł pobieranych przy imporcie wyrobów przemysłowych z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej), opłat celnych pobieranych w związku z importem produktów rolnych z krajów trzecich, oraz opłat z tytułu produkcji i magazynowania cukru i izoglukozy. Państwa członkowskie są obowiązane do poboru tych środków i przekazywania ich co miesiąc do Komisji, z tym że 25 proc. z nich zatrzymują jako koszt poboru. Ta grupa środków określana jest jako tzw. tradycyjne środki własne. Następną grupę tworzą środki obliczane na podstawie VAT. Sposób tego obliczania jest dość skomplikowany, wielostopniowy i trudno mi się tu wdawać w szczegóły. Podstawowym narzędziem jest tzw. zharmonizowana podstawa VAT, którą uzyskuje się dzieląc całkowite przychody z tytułu VAT przez tzw. stawkę średnią ważoną oraz korygując wynik o różne czynniki kompensujące. Zharmonizowana podstawa VAT jest ograniczona do 50 proc. Produktu Narodowego Brutto (PNB) danego państwa członkowskiego. Trzecią grupę stanowią środki obliczane na podstawie Produktu Narodowego Brutto (PNB). Wysokość wpływów w tej grupie ustalana jest na podstawie różnicy między planowanymi wydatkami budżetu Wspólnot oraz przewidywanymi dochodami pochodzącymi z omówionych wyżej źródeł. Poszczególne państwa składają się na tę kwotę w takiej proporcji, w jakiej uczestniczą w wytwarzaniu PNB Wspólnot Europejskich jako całości. Generalnie, wysokość PNB odgrywa coraz większą, decydującą rolę przy wpłatach do budżetu unijnego oraz służy jako główny wskaźnik do operacji strukturalnych w ramach Unii.

Powrót do "Forum" / Do góry