Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 06.02.04, 12:24 / Powrót

Parlamentarny szczyt krajów uczestniczących w rozszerzeniu UE

4 lutego 2004 r. odbyło się w Budapeszcie 16. już z kolei spotkanie przewodniczących parlamentów krajów uczestniczących w rozszerzeniu UE z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Patem Coxem, którego gospodynią była przewodnicząca parlamentu węgierskiego Katalin Szili. Z polskiej strony w spotkaniu wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu. Po raz pierwszy do dyskusji na tym forum zaproszono przewodniczących parlamentów regionu Zachodnich Bałkanów. Mówi Marek Borowski: - To spotkanie miało historyczny wymiar i było bardzo pożyteczne z kilku względów. Po pierwsze, to było ostatnie spotkanie w dotychczasowej formule. Kończy się bowiem pewien bardzo ważny etap współpracy międzyparlamentarnej, która była rozwijana w ramach tego forum z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i służyła pomyślnej realizacji rozszerzenia na Wschód. Tu szczególne słowa podziękowania w imieniu uczestników obrad zostały skierowane przez gospodarzy spotkania pod adresem Pata Coxa, który uzyskał w naszym gronie przydomek "przewodniczącego do spraw rozszerzenia" za jego szczególne zasługi i cenne inicjatywy na rzecz zdynamizowania wzajemnych relacji międzyparlamentarnych na płaszczyźnie europejskiej, jak i jego osobisty wkład w realizację obecnego rozszerzenia. Po drugie, inicjatywa zorganizowania w tym czasie spotkania w Budapeszcie w tak reprezentatywnym gronie była bardzo pożyteczna również z tego względu, iż przed nami nowe poważne wyzwania a wraz z nimi złożone i trudne zadania. To przede wszystkim kontynuacja debaty nad konstytucją dla Europy i procesem rozszerzenia oraz pierwsze w historii krajów wstępujących do Unii wybory do Parlamentu Europejskiego. Zbliżająca się data naszego wstąpienia do Unii z dniem 1 maja 2004 r. oraz wyborów europejskich w czerwcu br. były dobrą okazją w Budapeszcie zarówno do podsumowania naszych osiągnięć parlamentarnych i wkładu, jaki wnieśliśmy do procesu jednoczenia Europy, jak i pobudzała do głębokiej refleksji na temat kształtu Unii Europejskiej i Europy jakiej chcemy a w niej roli naszych parlamentów oraz PE w procesie demokratyzacji i europeizacji kontynentu. Z naszej dyskusji i przyjętego wspólnego oświadczenia można wyłonić klika ważnych przesłań. Po pierwsze, świadomi historycznego znaczenia wyborów europejskich 2004 jako kamienia milowego w jednoczeniu Europy, zaapelowaliśmy do przywódców politycznych, partii i parlamentów narodowych, aby niezależnie od dzielących ich różnic politycznych dołożyli wspólnych starań i odegrali aktywną rolę w zapewnieniu odpowiedniej powagi w czasie kampanii przedwyborczych i koncentrowali się w nich w sposób rzetelny na sprawach europejskich. Po drugie, skierowaliśmy także nasz apel do przywódców rządów uczestniczących w Konferencji Międzyrządowej, aby kontynuowali negocjacje nad konstytucją europejską w duchu wypracowania takich rozwiązań, które będą promować silną, efektywną i jedną Europę, opartą na zasadzie równości i solidarności oraz wzajemnym zaufaniu państw. Uznaliśmy przy tym kluczową rolę parlamentów w zapewnieniu przejrzystych i sprawnych mechanizmów decyzyjnych UE oraz inicjowaniu publicznej debaty w sprawie przyszłości Europy. W tej części dyskusji miałem sposobność potwierdzić to, iż Polska jest otwarta na spokojny i konstruktywny dialog merytoryczny w procesie negocjacji, w trakcie którego nikt nie będzie oskarżany o blokowanie kompromisu w sprawie konstytucji europejskiej. Po trzecie, jako przewodniczący parlamentów zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej o przygotowanie realnej propozycji budżetowej, która uwzględni środki finansowe na miarę ambitnych zadań i odpowiedzialności, jakie będzie musiała ponosić UE w obliczu nowych zadań i wyzwań, natomiast do rządów i parlamentów oraz PE o zapewnienie warunków do ich realizacji. Po czwarte, uznając, iż projekt europejski wymaga kontynuacji rozszerzenia a UE nie zamyka przed nikim drzwi, wyraziliśmy poparcie i gotowość udzielenia pomocy w ramach współpracy międzyparlamentarnej krajom w regionie Bałkanów Zachodnich w spełnieniu ich aspiracji europejskich. Zobacz wystąpienie

Powrót do "Wiadomości" / Do góry