Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 23.06.04, 17:10 / Powrót

List Marka Borowskiego do premiera Marka Belki

Marek Borowski przekazał 22 czerwca premierowi Markowi Belce odpowiedź na list w sprawie oczekiwań SDPL wobec rządu. Oto jego treść. "Dziękuję za list, z którym zapoznałem władze Socjaldemokracji Polskiej. Zawarte w nim treści, a zwłaszcza zapowiedź, iż Pański rząd stawia przed sobą dwa główne cele: przyjazną ludziom politykę społeczno-gospodarczą oraz dążenie do zbudowania uczciwego państwa - spotkały się z naszą aprobatą. Podobne cele sformułowaliśmy w naszym programie. Powstaje jednak pytanie, czy w obecnym Sejmie istnieją warunki dla efektywnego funkcjonowania Pańskiego gabinetu.

Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej, jeśli już zdecyduje się poprzeć rząd, będzie z pewnością zachowywał się w sposób przewidywalny i konsekwentny. Mieliśmy jednak i mamy nadal wątpliwości, czy rząd dysponuje niezbędnym zapleczem politycznym w Sejmie, gotowym w sposób zdyscyplinowany popierać realizację jego programu. Chwilowa, doraźna większość może zapewnić jednorazowo wotum zaufania - ale nic ponadto.

Właśnie te wątpliwości spowodowały, że SDPL głosowała za rozwiązaniem Sejmu i wyborami w czerwcu br., a potem przeciw udzieleniu wotum zaufania Pańskiemu gabinetowi. Jednocześnie, ze względu na konieczność podjęcia najpóźniej do końca września niezwykle ważnych dla obywateli i państwa decyzji (chodzi zwłaszcza o ustawy dotyczące systemu ochrony zdrowia oraz o przygotowanie do wykorzystania funduszy unijnych) zaproponowaliśmy innym ugrupowaniom politycznym zawarcie porozumienia umożliwiającego wybory w październiku lub w listopadzie. W przypadku zawarcia takiego porozumienia Socjaldemokracja była gotowa udzielić poparcia rządowi na okres do wyborów i rozładować w ten sposób kryzys polityczny. Nasza propozycja nie spotkała się jednak z odzewem innych klubów parlamentarnych. W efekcie stan politycznego pata utrzymywał się, a logika rozwoju wydarzeń i wymogi konstytucyjne nieuchronnie przybliżały nas do wyborów w sierpniu, a więc w terminie wysoce niedogodnym (niska frekwencja) , a nawet - z wyżej wspomnianych powodów- szkodliwym dla interesów państwa i obywateli.

Rozumiem, ze Pańska inicjatywa, polegająca na zwróceniu się do Socjaldemokracji Polskiej o poparcie rządu z jednoczesną deklaracją, iż po przedstawieniu projektu budżetu na 2005 r. wystąpi Pan do Sejmu z prośbą o wyrażenie wotum zaufania - zmierza do zakończenia kryzysu politycznego. Okres do końca września będzie mógł być wykorzystany na intensywne prace nad najpilniejszymi ustawami i decyzjami, w tym nad ustawą o świadczeniach zdrowotnych, a kwestia stabilności zaplecza politycznego zostanie zweryfikowana w praktyce.

Propozycja Pana Premiera nie jest tożsama z naszą, ale stanowi niewątpliwie znaczący krok w kierunku kompromisu pozwalającego przerwać patową sytuację, z jaką mamy obecnie do czynienia. Po gruntownym jej przeanalizowaniu uważamy, że aczkolwiek niesie ona ze sobą ryzyko przedłużania nieefektywnego układu politycznego, należy ją poważnie rozważyć.

Ostateczne stanowisko KP SDPL uzależnione będzie od stosunku Pana Premiera do naszych oczekiwań w obszarze obu wspomnianych przez Pana głównych zadań rządu: budowy uczciwego państwa i przyjaznej ludziom polityki społeczno-gospodarczej. Poniżej pozwalam sobie sprecyzować te oczekiwania i nasze opinie w tym zakresie - o co zwraca się Pan w swoim liście.

A. Urzeczywistnianie idei uczciwego i sprawnego państwa.

Największym grzechem partii politycznych (niezależnie od ich barw) na przestrzeni kilkunastu lat było stopniowe upartyjnianie i zawłaszczanie państwa, tworzenie i tolerowanie układów i kumoterstwa, częste preferowanie "swoich" bez względu na kompetencje, rozdawanie synekur. Takie postępowanie zrodziło korupcję, która ze szczególną siłą objawiła się w ostatnich latach, niszcząc podstawy i zaufanie obywateli do państwa.

Jednocześnie co i raz (nie tylko w tej kadencji) opinia publiczna wstrząsana była informacjami o zakulisowych, mających wszelkie cechy nadużywania władzy i prawa, działaniach służb specjalnych.

W pierwszym expose Pana Premiera wątki poświęcone tym zagrożeniom praktycznie nie wystąpiły, pozytywnie odnotowujemy więc fakt, iż obecnie uważa Pan tę kwestię za pierwszoplanową. W związku z powyższym oczekujemy od Pana Premiera, iż w przypadku otrzymania wotum zaufania podejmie Pan działania mające m.in. na celu:

1. określenie (jak najwęższe) listy stanowisk politycznych oraz przyjęcie zasady, iż wszystkie pozostałe stanowiska merytoryczne w administracji publicznej będą obsadzane w drodze otwartych, przejrzystych konkursów, z podaniem do wiadomości publicznej wymaganych kryteriów, osób kandydujących i ich kwalifikacji oraz osób zatrudnionych w wyniku konkursu i ich kwalifikacji. Zasada ta powinna być rozciągnięta na niektóre inne stanowiska, np. dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.

2. rozszerzenie listy osób zobowiązanych do ujawniania deklaracji majątkowych (m.in. o wszystkich ministrów, wiceministrów, szefów urzędów centralnych, agencji i wojewodów).

3. ograniczenie liczby członków rad nadzorczych w tzw. 100%-owych spółkach Skarbu Państwa do trzech , a w wyjątkowych przypadkach do pięciu osób. Lista wszystkich członków rad nadzorczych z ramienia Skarbu Państwa (także spółek, których Skarb Państwa nie jest wyłącznym właścicielem) powinna być jawna i ogólnie dostępna.

4. wzmocnienie nadzoru nad służbami specjalnymi celem niedopuszczenia do wykorzystywania ich dla celów niezwiązanych z ich statutowymi zadaniami i zdecydowane reagowanie w przypadku pojawiania się takich sytuacji. Zapewnienie dobrej współpracy rządu z sejmową komisją śledczą ds. ORLENU.

5. przedstawienie opinii publicznej stanu i jak najszybsze wyjaśnienie spraw o charakterze aferalnym, w które zamieszane są osoby, piastujące obecnie lub w przeszłości funkcje publiczne.

6. zapewnienie, aby dalsza prywatyzacja , zwłaszcza spółek o strategicznym znaczeniu dla interesów państwa , przebiegała w sposób maksymalnie przejrzysty, w konsultacji z właściwymi komisjami sejmowymi.

7. zdecydowane reagowanie na przypadki wykorzystywania funkcji publicznych dla celów prywatnych lub partyjnych.

Poza wyżej wymienionymi propozycjami jesteśmy gotowi poprzeć także inne przedłożenia i decyzje rządu, zmierzające do urzeczywistnienia idei uczciwego państwa i wprowadzania przejrzystych procedur.

B. Przyjazna ludziom polityka społeczno-gospodarcza.

1. Przedstawione nam przez Pana Premiera tzw. minimum programowe rządu na najbliższy okres zawiera szereg działań i propozycji programowych, które uważamy za potrzebne i pilne. W pierwszej kolejności należy tu wymienić ustawę o świadczeniach zdrowotnych (i inne, związane z problematyką ochrony zdrowia, np. wypłatę zaległych zobowiązań, wynikających z tzw. ustawy "203"). Posłowie i senatorowie Klubu Parlamentarnego Socjaldemokracji Polskiej wezmą aktywny udział w pracach nad tymi ustawami, dążąc do zakończenia prac w parlamencie do końca sierpnia.

2. Oczekujemy, że w projekcie budżetu na 2005 r. w zdecydowanie większym niż dotychczas stopniu uwzględnione zostaną potrzeby rodzin żyjących poniżej tzw. minimum egzystencji. Przede wszystkim należy przystąpić do skutecznego zwalczania zjawiska głodu, występującego w tych rodzinach. Zjawisku temu można zapobiec, wprowadzając np. na szeroką skalę bony żywnościowe dla tej grupy rodzin.

Projekt budżetu powinien także przewidywać środki na uruchomienie Funduszu Stypendialnego, umożliwiającego dostęp do edukacji uczniom szkół gimnazjalnych i średnich z ubogich rodzin.

3. W odniesieniu do skierowanych już do Sejmu ustaw z programu naprawy finansów publicznych oczekujemy i będziemy popierać:

- likwidację "starego portfela" emerytalnego, co powinno znaleźć się w tej samej ustawie, która zmienia częstotliwość waloryzacji emerytur. Socjaldemokracja Polska złożyła w tej sprawie konkretną propozycję.

- wprowadzenie dla drobnych producentów i osób prowadzących drobne usługi dla ludności niższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, niż obecnie (dla pozostałych rząd przewiduje podwyższenie składki).

- pozostawienie dotychczasowych zasad "dorabiania" do emerytury bądź renty. Propozycja rządowa pogłębia nierówności, gdyż preferuje osoby o wysokich świadczeniach (będą mogły zarobić więcej), a jednocześnie nie przynosi żadnych dodatkowych dochodów do budżetu.

- odstąpienie od obniżania rent wdowich i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

- odstąpienie od dodatkowej weryfikacji rent. Renty są już obecnie weryfikowane w ramach nadzoru nad orzecznictwem.

W obu przypadkach dotyczących rent łączna kwota oszczędności jest niewielka, a koszt społeczny znaczny.

- zrezygnowanie w obecnej kadencji Sejmu z określania sposobu wyrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, czyli w praktyce z podnoszenia wieku emerytalnego kobiet. Sprawa ta budzi nadal ogromne emocje i wymaga dalszej dyskusji, a jednocześnie nie jest pilna, gdyż proces wyrównywania ma się rozpocząć dopiero w 2014 roku.

4. Oczekujemy pilnej realizacji rządowego programu wspierania ośrodków wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

5. Uważamy za konieczne wzmocnienie obowiązujących i przyjęcie nowych rozwiązań czyniących realną egzekucję alimentów.

6. Realizacja niektórych z przedstawionych powyżej propozycji pociąga za sobą dodatkowe wydatki lub zmniejsza przewidywane oszczędności. Źródeł sfinansowania tych ubytków nie należy jednak szukać w kieszeniach najuboższych.

Dodatkowe dochody budżetowe można uzyskać dzięki:

- likwidacji kwoty wolnej od opodatkowania w podatku PIT dla podatników o ponadprzeciętnych dochodach (II i III grupa podatkowa),

- zwiększeniu liczby składek na ZUS, płaconych przez osoby o wysokich dochodach (obecnie dokonują one tylko kilku wpłat w ciągu roku),

Można także uzyskać spore oszczędności w wydatkach, znacząco ograniczając zatrudnienie w urzędach wojewódzkich (z jednoczesnym przesunięciem dublujących się kompetencji i środków do marszałków województw).

Szanowny Panie Premierze,

Deklaruje Pan zamiar prowadzenia polityki przede wszystkim w interesie obywateli i państwa, a nie jakiejkolwiek partii. Taka deklaracja umożliwia nam ewentualne poparcie Pańskiego rządu, w skład którego nie wchodzimy, wchodzą natomiast przedstawiciele innych partii. Do Pana będzie należała ocena ich kompetencji i zdolności do pełnienia swych funkcji w zgodzie z powyższą deklaracją. Nie ukrywamy, że dla Socjaldemokracji sposób realizacji tej zapowiedzi będzie ważnym kryterium oceny poszczególnych ministrów, jak i całego gabinetu".

Z poważaniem

Marek Borowski
Przewodniczący
Socjaldemokracji Polskiej

Powrót do "Wiadomości" / Do góry