Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 29.08.04, 12:38 / Powrót

Inicjatywa SDPL - Czysta kartoteka

Socjaldemokracja Polska rozpoczęła 29 sierpnia zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską zmiany konstytucji, mającą na celu uniemożliwienie osobom obciążonym wyrokami sądowymi za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego, kandydowania do parlamentu. Jest to kolejny etap realizacji zapowiedzianej w Deklaracji programowej partii budowy uczciwego państwa. Marek Borowski przedstawił na konferencji prasowej oświadczenie w tej sprawie zapowiadając równocześnie dalsze inicjatywy SDPL w tym zakresie. Oto treść oświadczenia:
"Socjaldemokracja Polska w swojej Deklaracji Programowej na miejscu pierwszym postawiła budowę uczciwego i sprawnego państwa.
Stwierdziliśmy, że chodzi nam o państwo, w którym afery, przekręty i ustawiane przetargi są potępianą patologią a nie codziennością; w którym legitymacje partyjne, układy i znajomości nie zastępują kompetencji; zdrowe państwo z jasnymi regułami postępowania, sprawną i nieupartyjnioną administracją.
Tylko w takim państwie - przyjaznym obywatelom, przejrzystym, z czytelnymi regułami gry - może rozwijać się demokracja, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość.

W działaniach na rzecz budowy takiego państwa jesteśmy konsekwentni.

Nasze poparcie dla rządu Marka Belki, zarówno w głosowaniu czerwcowym, jak i w czekającym nas głosowaniu październikowym uzależniliśmy od niezwłocznego podjęcia przez jego rząd zdecydowanych działań eliminujących korupcję, kumoterstwo i niejasne układy.

Przypominamy, że oczekujemy od tego rządu m.in.:

- ograniczenia do niezbędnego minimum liczby stanowisk obsadzanych z rekomendacji politycznej oraz przyjęcia ustawowej zasady, ze wszystkie pozostałe stanowiska w administracji publicznej będą obsadzane w drodze otwartych konkursów, z podaniem do wiadomości publicznej kryteriów, nazwisk osób kandydujących i ich kwalifikacji oraz, w konsekwencji przeprowadzonego postępowania konkursowego - nazwisk osób zatrudnionych i ich kwalifikacjach;

- ograniczenia liczby członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu państwa, opublikowania listy wszystkich członków rad nadzorczych z ramienia Skarbu Państwa, wyeliminowania z rad nadzorczych osób niekompetentnych;

- przedstawienia opinii publicznej stanu spraw będących przedmiotem dochodzenia prokuratorskiego, w które zamieszani są byli lub obecni funkcjonariusze publiczni.

Sukcesywnie przedstawiać będziemy opinii publicznej kolejne, szczegółowe projekty zmierzające do zbudowania uczciwego, opartego na zdrowych fundamentach państwa.
Wspierać będziemy organizacje pozarządowe, które zabiegają o przejrzyste i uczciwe zasady funkcjonowania państwa i jego funkcjonariuszy.

Zacząć jednak trzeba od przywrócenia rangi i godności parlamentowi, który będzie w stanie skutecznie walczyć z korupcją i innymi patologiami życia publicznego jedynie wtedy, gdy wszyscy posłowie i senatorowie będą poza wszelkimi podejrzeniami.
Dzisiaj tak niestety nie jest.
Na listach wyborczych można znaleźć kandydatów obciążonych wyrokami sądowymi. Ukarany prawomocnym wyrokiem parlamentarzysta może nadal sprawować swój mandat - nawet zza krat!
Tego tolerować nie można!

Socjaldemokracja Polska 14 lipca tego roku złożyła w Sejmie projekt ustawy eliminującej możliwość kandydowania i zasiadania w parlamencie osoby prawomocnie skazanej za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego.
Zwróciliśmy się do wszystkich klubów polskiego parlamentu o poparcie tej inicjatywy, a zwłaszcza o wspólne działania na rzecz korekty konstytucyjnego zapisu, gdyż projekt ten ogranicza konstytucyjne prawo wybieralności.
Niestety odzewu nie było.
W tej sytuacji Socjaldemokracja Polska zwraca się wprost do obywateli.
Począwszy od dzisiaj nasi członkowie i sympatycy zbierać będą podpisy pod apelem o taką zmianę Konstytucji, aby wyeliminować i zagrodzić drogę do parlamentu ludziom obarczonym wyrokami sądowymi.
Z korupcją i wszechwładnymi układami można wygrać - pod warunkiem, że ludzie uwierzą, że to jest możliwe. Chcemy ich do tego przekonać i zapewnić ich poparcie i współpracę.
Dla Socjaldemokracji Polskiej, nowej partii polskiej lewicy, budowa uczciwego i przyjaznego ludziom państwa jest zadaniem najwyższej rangi.


Powrót do "Wiadomości" / Do góry