Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 20.04.20 / Powrót

Dlaczego nikt nie zwrócił uwagi na absurdalny zapis art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. dot. wyborów na prezydenta RP w 2020 r??. A może ten zapis jest ukrytą formą umożliwiającą sfałszowanie wyborów??Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 w/w ustawy obwodowa komisja wyborcza weryfikuje dostarczone koperty zwrotne, w szczególności weryfikuje imię i nazwisko wyborcy oraz numer PESEL z danymi zawartymi w spisie wyborców.Wszystko byłoby OK gdyby nie to, że obwodowa komisja wyborcza nie ma możliwości zweryfikowania tych danych, ponieważ spis wyborców zawiera dane wyborców nie według nazwisk ułożonych alfabetycznie, lecz według ulic danego okręgu. Stąd pytanie, jak komisja wyborcza zweryfikuje dane wyborcy skoro na oświadczeniu znajdować się ma jedynie imię, nazwisko i nr PESEL?????!!! Gdzie jest adres ??? Jak znaleźć w spisie wyborców osobę tylko po nazwisku i numerze PESEL????Przerażające jest to, że w myśl art. 5 ust 5. punkt 4 w/w ustawy, koperty na kartę do głosowania nie wrzuca się do urny, a kartę uważa się za nieważną i nie bierze się jej pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w gminie, jeżeli wyborca, którego dane wpisane są na oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, nie widnieje w spisie wyborców przekazanym gminnej obwodowej komisji wyborczej.Moje wątpliwości potwierdza zapis art. 15 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Art. 15. 1. Spis wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 8, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza w 3 egzemplarzach. Spis ten przekazuje operatorowi wyznaczonemu w dniu wejścia w życie ustawy.2. W mieście stołecznym Warszawa spis wyborców sporządza się według miejsca zamieszkania wyborców odrębnie dla każdej dzielnicy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Bardzo dziękuję za Pani list i cenne spostrzeżenie. Spróbuję to wykorzystać przy dyskusji nad ustawą.

Powrót do "Forum" / Do góry