Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 27.10.08, 11:51 / Powrót

Proponowany przez Marka Borowskiego tekst porozumienia między prezydentem a premierem

Zasady postępowania w stosunkach pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów dotyczące prowadzenia polityki zagranicznej przez Rzeczpospolitą Polską.


1. Zasady poniższe zostały przyjęte w drodze porozumienia między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentującym Radę Ministrów (art. 148 pkt 1 Konstytucji RP) Prezesem tej Rady.
2. Obie strony składają uroczyste, publiczne przyrzeczenie, iż będą przestrzegać przyjętych zasad w stosunkach wzajemnych.
3. Obie strony potwierdzają, iż są związane następującymi przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczającymi prawne ramy prowadzenia polityki zagranicznej przez Rzeczpospolitą Polską: art. 126, art. 133, art. 136, art. 146 ust. 1, art. 146 ust. 2, art. 146 ust. 4 pkt. pkt. 8, 9, 10 i art. 229.
4. Obie strony deklarują, iż nie będą podejmowały interpretacji lub realizacji powyższych przepisów w sposób uniemożliwiający lub utrudniający drugiej stronie wykonywanie jej konstytucyjnych zadań i
kompetencji.
5. W przypadku rozbieżności poglądów co do rozumienia wymienionych wyżej przepisów, strony odwołają się do wspólnie powołanego zespołu niezależnych ekspertów z zakresu prawa. W skład zespołu wchodzić będzie pięć osób, po dwie wskazane przez każdą ze stron. O wskazanie piątej osoby strony zwrócą się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego lub Rad Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego albo Uniwersytetu Warszawskiego. Obie strony oświadczają, że będą uznawać za wiążącą opinię przygotowaną przez ten zespół.
6. W przypadku, pojawienia się między stronami pozytywnego lub negatywnego sporu kompetencyjnego obie strony zastrzegają sobie prawo zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego o jego rozstrzygnięcie w trybie art. 189 Konstytucji.
7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, iż realizując swoje zadanie najwyższego przedstawiciela państwa w stosunkach zagranicznych nie będzie prezentował poglądów sprzecznych ze stanowiskiem zajętym przez Radę Ministrów wypełniającą postanowienia art. 146 ust.1 i ust. 4 pkt 9 i 10 Konstytucji.
8. Prezydent Rzeczypospolitej i Prezes Rady Ministrów dopilnują, aby ich współpracownicy powstrzymali się od wypowiedzi naruszających godność odpowiednio Prezydenta i Premiera oraz powściągnęli wzajemną, publiczną krytykę.
9. Prezes Rady Ministrów i ministrowie, będą bezzwłocznie przekazywać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące prowadzonej przez Radę Ministrów polityki zagranicznej, w szczególności dotyczące zamierzeń Rady Ministrów w tym względzie. Prezydent RP będzie przekazywał dokumenty i informacje w tych sprawach Prezesowi Rady Ministrów, gdy wejdzie w ich posiadanie.
10. Prezes Rady Ministrów i minister spraw zagranicznych oświadczają, że będą do dyspozycji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdyby zechciał on uzyskać dodatkowe informacje i porady w dziedzinie polityki zagranicznej.
11. Obie strony postanawiają przeprowadzać regularne (nie rzadziej niż raz na miesiąc) konsultacje z udziałem Prezydenta RP oraz reprezentujących rząd Prezesa Rady Ministrów i ministra spraw
zagranicznych – poświęcone bieżącym problemom polityki zagranicznej oraz planowanym zamierzeniom w tej dziedzinie.
12. Zostanie powołany wspólny - Prezydenta RP i Rady Ministrów - zespół doradców do spraw zagranicznych złożony z nie więcej niż ……. specjalistów powołanych w połowie przez Prezydenta RP i w połowie przez Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem tego zespołu będzie przygotowanie
materiałów i propozycji do konsultacji, o których mowa w pkt. 11. Powołanie powyższego zespołu nie stoi na przeszkodzie korzystaniu przez każdą ze stron z własnych doradców.
13. Ustala się, że skład delegacji Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenia Rady Europejskiej wyznacza Rada Ministrów, a przewodniczy jej - Prezes Rady Ministrów. Rada Ministrów może zaprosić Prezydenta RP, by uczestniczył w posiedzeniu Rady, jeśli Prezydent zgłosi taką gotowość. Prezes Rady Ministrów deklaruje, że w każdym uzasadnionym tematyką obrad przypadku zarekomenduje Radzie Ministrów zaproszenie Prezydenta do udziału w posiedzeniu Rady.
14. Ustala się, że składy delegacji Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenia kierowniczych gremiów NATO ustala, w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Prezydent przewodniczy takiej delegacji.
15. Ustala się, że w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ udział bierze, jako przewodniczący polskiej delegacji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Ustala się, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej składając wizyty oficjalne zagranicą, zaprasza, jako osobę towarzyszącą, przedstawiciela Rady Ministrów wyznaczonego przez Prezesa Rady Ministrów. Ta sama zasada dotyczy wizyt Prezesa Rady Ministrów. Osobę towarzyszącą Prezesowi Rady Ministrów wyznacza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Powyższe zasady, opatrzone podpisami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów podlegają bezzwłocznej publikacji w dziennikach: ……………………… , a także w programie I TVP oraz w programach informacyjnych TVN i Polsatu.
18. Powyższe zasady wiążą jako umowa polityczna do czasu najbliższych wyborów prezydenckich lub parlamentarnych i mogą podlegać ponownej akceptacji przez kolejnych prezydentów RP i prezesów Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Donald Tusk

Warszawa, dn...........................


Powrót do "Wiadomości" / Do góry